روند طرح و ساخت

تحویل پروژه

شروع ساخت

آغاز پروژه

برنامه ریزی

ارایه پیشنهاد

اهداف و چشم اندازها

هر پروژه ای با کشف این موضوع شروع می شود که کجا ایستاده ایم و میخواهیم به کجا برسیم. با درک صحیح خواسته شما ما چشم انداز پروژه را ترسیم میکنیم.

اهداف و چشم اندازها

برای آغاز پروژه شما ، ما آن را به صورت دقیق تعریف کرده و برای پیشنهاد اولیه را ارسال می کنیم. ما با تخصص و تجربه خود می توانیم عناصر مهندسی پیشنهادی را متناسب با بودجه و چشم انداز شما ارزیابی کنیم.

ارایه پیشنهاد

سپس ما برنامه ای برای مشخص شدن زمانبندی پیشرفت کارها تهیه میکنیم. چون تجربه گرانمایه ای از فعالیت در برنامه های زمانی محدود داریم. ما به شما اطمینان میدهیم که همه چیز به صورت درست پیش برود.

برنامه ریزی

ما تمامی مجوز ها و مستندات مورد نیاز رو فراهم میکنیم تا پروژه شما به خوبی پیشرفت کند. تمامی نقشه های مورد نیاز در طول پروژه توسط تیم مجرب ما تهیه و به تایید شما خواهد رسید. تمامی هماهنگیهای لازم و پیشنیاز پروژه توسط تیم ما انجام خواهد شد.

آغاز پروژه

زمانی که گروه ساختمانی ما در پروژه مستقر می شوند، تمامی نیازهای آنها شامل مجوزها و نیز تجهیز کارگاه برای آنها فراهم شده است. تیم مدیریت پروژه ما کارگاهی ایمن و پویا رو برقرار خواهند کرد که در تمامی مدت پروژه همراه شما خواهند بود. جلسات مستمر هفتگی در محل کارگاه با عوامل مختلف باعث هماهنگی هر چه بیشتر پروژه خواهد بود.

شروع ساخت

با تهیه چک لیست های کارگاهی تا نظارت مستمر بر فعالیتهای پیمانکاران، ما از هر روشی استفاده میکنیم تا پروژه در بهترین فرم و شرایط خودش قرار داشته باشد و در انتها شما برای پروژه خود تمامی جزییات فنی شامل نقشه های دقیق ساخت، گارانتی های لازم و دستورالعمل های مختلف رو دریافت خواهید نمود.

تحویل پروژه